دانلود تحقیق مقاله تعريف سيستم

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

12 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

42 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد  و در ۴۲ صفحه تنظیم شده است و دارای سوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله تعريف سيستم

 • مقدمه
 • تعريف سيتم
 • معرفي سيتم
 • طرح عمليات
 • طرح وردوي
 • طرح خروجي
 • تجزيه و تحليل سيستم
 • اجزاء سيتم
 • خروجي‌هاي سيستم
 • دواير كنترل كننده حقوق و دستمزد
 • روش پرداخت دستمز
 • محاسبة دستمزد
 • دستورالعمل تكميل فرمها
 • بايگاني
 • روش پرداخت حقوق
 • پرداخت حقوق
 • فرمها
 • شرح فرمها
 • بايگاني
 • اطلاعات لازم براي محاسبة حقوق و دستمزد
 • نوبت ‌كاري
 • پاداش
 • كسورات حقوق و مزايا
 • حق بيمه
 • ماليات
 • ساير كسورات
 • مبلغ قابل پرداخت به كاركنان
 • ليست حقوق و دستمزد
 • كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد

برخی از توضیحات تحقیق مقاله تعريف سيستم

تعريف سيستم

لفظ سيستم به مجموعه‌اي از عناصر اطلاق مي‌شود كه ورودي‌هاي مشخصي را دريافت نموده و سپس روي آنها پردازش انجام داده و در نهايت خروجيهاي معيني را توليد مي‌كند سيستم مجموعه‌اي است از چندين جزء وابسته به هم كه در جهت حصول هدفهاي مشخص در تعامل با يكديگر هستند در فرهنگ انگليسي آكسفورد يك سيستم به عنوان مجموعه‌ گروهي از اشياء مرتبط يا غير مرتبط به نحوي كه يك واحد پيچيده را تشكيل دهند و يا تركيب كل از اجزا كه در حسب طرح يا جزء برنامه‌اي نظام يافته باشد تعريف شده است.

يك سيستم همواره داراي هدف مشخصي است و به صورت مجزا وجود ندارد.

معرفي سيستم

امروزه كاربرد كامپيوتر در ارتباط با سيستم‌ها برخلاف ايده اوليه استفاده از آن تنها ذخيره و بازيابي اطلاعات نيست بلكه به عنوان ابزار ارتباطي و مشاور در امور از اهيمت خاصي برخوردار است.

سيستمي كه به عنوان پروژه در اينجا انتخاب شده به عنوان سيستم اطلاعات منابع انساني مربوط به اداره آب‌ و فاضلاب مي‌باشد.

براي ايجاد يك سيستم ايده‌آل مكانيزه عمليات ورودي و خروجي سيستم نيروي انساني مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهيم تا نيازها شناسائي شوند.

با شناخت هر نياز امكان ايجاد پشتيباني اطلاعاتي و سيستم‌هاي خبره و هوشمند كامپيوتري در جهت رفع آن نياز مطرح مي‌شود.

كارت مشخصات كارگر

با استخدام يا انتقال هر كارگر،رونوشت حكم او از طريق كارگزيني به حسابداري دستمزد واصل مي گردد.در اين اداره براي هر كارگركارت مشخصات نگاهداري مي شود كه احكام واصل با ذكر تاريخ ومبلغ دستمزد در كارت مشخصات ثبت مي گردد وهمچنين اطلاعاتيا احكام ديگري كه نسبت به تغييرات دستمزد كارگران همچنين اضافات يا تغييرات مزاياي نامبردگان كه حسابداري دستمزد برسد،بايد بلافاصله در كارت مذكور ثبت گردد. به طوري كه اين كارت،آخرين وضع دستمزد،مزايا وكسور مستمر را در هر آن نشان دهد ودر واقع با ايجاد اين روش در حسابداري دستمزدنگاهداري پرونده براي هر كارگر لزومي نخواهد داشت.

كارت اوقات كار

در ابتداي هر دوره پرداخت،قسمت مشخصات كارت اوقات كار توسط حسابداري دستمزد تكميل مس شود وبه تعداد كارگران هر قسمت،كارت تهيه ودر اختيارادارات يا مراكز هزينه اي كه داراي كارگر باشد،قرار مي گيرد.قسمت هاي مذكور كارتهاي اوقات كارگران را در اختيار سركارگران ميگذارند كه با استفاده از شيوه حضور وغياب ستونهاي ساعت ورود وخروج كارتها تكميل شود وبقيه ستونهاي مربوط توسط سر كارگران در هر روز تكميل گردد به طوري كه پس از شروع كار يا در پايان كار امكان رسيدگي به ارقام ثبت شده در كارتها از لحاظ حضور وغياب وساعات كار امكان داشته باشد.براي تكميل كارت اوقات،توسط سر كارگران يا ادارات مربوط نكات زير بايد رعايت گردد:

۱-كاركرد هر روز درمقابل تاريخ همان روز كه در ستون تاريخ درج گرديده است،ثبت شود.

۲-ساعات كاركرد عادي(۸ ساعت در روز)در ستون مخصوص به ساعات كار عادي ثبت گردد.

۳-چون براي هر كارگر در ازاي هر ششروز كار يك روز مرخصي با استفاده از دستمزد منظور مي گردد،پس از هر شش روز كار ۸ ساعت كار در ستون جمعه ثبت مي گردد(در صورتي كه بجز ايام جمعه ايام ديگري را تعطيل نمايد،روز استراحت هفتگي پس از هر شش روز كار تعيين مي گردد).

۴- براي هر يك روز غيبت     از ساعتي كه براي جمعه منظور مي گردد ، كسر خواهد شد .

۵- ايامي را كه كارگر در مرخصي سالانه مي گذارند ، در ستون مخصوص مرخصي در كارت اوقات علامت گذاري خواهد شد . در اين صورت ، كارت اوقات با حكم مرخصي كارگر كه يك نسخه آن از كارگزيني به حسابدا ري كارگران ميرسد ، قابل تطبيق است و بدين وسيله نسبت به مرخصي كارگران كنترل بيشتري مبذول مي گردد.

۶- چون نسبت به ساعت اضافه كاري و شب كاري معادل ۳۵% اضافه تعلق ميگردد ، در كارت اوقات ، ساعت اضافه كاري و شب كاري به دو ستون ساعت و ۳۵% تقسيم گرديده است . به اين ترتيب ، مي توان براي ساعات مذكور ۳۵% محاسبه در ستون ۳۵% ثبت نمود . در اين صورت تمام ايام كاركرد كارگر را به ساعت در اختيار خواهيم داشت ( با توجه به قانون كار، ساعت شب كاري فقط بين ساعات ۲۲ تا ۶ صبح ميباشد ).

۷- به منظور امكان تسهيم دستمزد به هر قسمت يا هر شماره حساب در كارت اوقات ، ستوني به نام شماره كار پيش بيني مي گردد تا چنانچه كارگري در ايام هفته براي قسمتهاي مختلفي كار كرد ، باشد ، شماره حساب يا نام قسمت مربوط در ستون مذكور ثبت گردد و با استفاده از اطلاعات مندرج در اين ستون ، دستمزد يك كارگر ممكن است به قسمتهاي مختلفي تسهيم گردد .

در پايان دوره پرداخت دستمزد ، كارت هاي تكميل شده از طرف سرپرست                    كارگرامضاء مي شود و پس از تحويل به اداره مربوط و تاييد مراتب مندرج در كارت از طرف رئيس اداره ، كارتها براي محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران به حسابداري دستمزد ارسال مي گردد . نام دارندگان امضاي مجاز بايد طي اطلاعيه اي به حسابداري دستمزد اعلام گردد . بنابراين حسابداري دستمزد اجازه نخواهد داد كه بر اساس كارتهاي بدون امضاي مجاز دستمزد محاسبه و پرداخت مي گردد .

 صورت دستمزد

پس از وصول كارت اوقات كارگران به حسابداري دستمزد ، قسمت اوقات ، صورت دستمزد براساس اطلاعات مندرج در كارت اوقات تكميل مي گردد ، سپس به موجب اطلاعات مندرج در كارت مشخصات كارگر ستون دستمزد و ديگر مزاياي صورت دستمزد ثبت مي شود . پس از تكميل قسمت هاي مربوط به اوقات و مزايا و نرخ ساعت كار ، جمع دستمزد محاسبه مي‌گردد .

در قسمت كسور صورت دستمزد نيز آنچه كه مربوط به كسور قانوني است ، از قبيل ماليات ها ، بيمه هاي اجتماعي و كسور مستمر با توجه به تعرفه مالياتي و جدول حق بيمه محاسبه و ثبت مي شود و چنانچه كسور ديگري باشد كه به موجب احكام اداري يا مراجع قانوني ( حكم اجرا ) به حسابداري واصل شده باشد ( كسور غير مستمر مشخص ) آنها نيز در ستونهاي مربوط در قسمت كسور ثبت مي گردد و پس از ثبت كسور متفرقه ديگر و بدست آوردن جمع كسور و تفريق آن از جمع دستمزد و مزايا ، دستمزد خالص كارگران بدست خواهد آمد .

صورت دستمزد كارگران براساس تقسيم بندي ادارات يا مراكز هزينه يا هر تسهيمي كه مورد نظر باشد ، تهيه و تنظيم مي گردد .

صورتهاي دستمزد پس از تكميل از طرف تهيه كننده و رئيس دايره حسابداري دستمزد امضا مي شود و پس از امضاي رئيس حسابداري ، اصل صورت به انضمام سند هزينه (دستور پرداخت ) براي وصول وجه به صندوق ارسال مي گردد و صندوقدار پس از تطبيق جمع ستون دستمزد خالص با جمع صورت اسكناس و پشيزو با مبلغ مندرج در سند هزينه،اقدام به پرداخت وجه مي نمايد . اين پرداخت از طريق دفتر پرداختها از يك طرف به بدهكارحساب كنترل دستمزد و از طرف ديگر ، به بستانكار حساب صندوق منظور مي گردد . وجوه دريافتي از صندوق بايد بر طبق ريز مندرج در صورت اسكناس و پشيز (تفكيك وجوه ) باشد تا بدين ترتيب ، پر كردن پاكتهاي كارگران با سرعت انجام پذيرد

  پاكت دستمزد

پس از تكميل صورت هاي دستمزد ، پشت پاكتها بر اساس اطلاعات مندرج در صورتها تكميل مي شود و دستمزد خالص هر كارگر بر اساس صورتهاي دستمزد در پاكت مخصوص به او قرار مي گيرد . چنانچه كارگاههاي مؤسسه از محل حسابداري دستمزد دور باشد ، به منظور صرفه جويي در وقت ، حسابداري دستمزد ميتواند با تصويب مقامات ذيصلاحيت مؤسسه پاكتهاي دستمزد را به محل كارگاه ببرد و پرداخت دستمزد را در محل كارگاه بعمل آورد .

 برگ رسيد دستمزد

با استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهاي دستمزد ، قسمتهاي مربوط به مشخصات كار گر و دستمزد خالص در برگ رسيد دستمزد ثبت مي گردد و به طوري كه در بالا شرح داده شد از طريق ادارات مربوط و سركارگران توزيع مي گردد . كارگران پس از امضا برگ رسيد دستمزد ، در روز يا ساعتي كه مشخص گرديده است ، به حسابداري دستمزد مراجعه مي كنند و با تسلم برگ مذكور پاكت دستمزد خود را دريافت ميدارند .

و…..

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تعريف سيستم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا