دانلود تحقیق مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

30 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳۰ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام

 • مقدمه
 • پيش زمينه: تحقيق در مورد سودهاي پيش‌بيني
 • تئوري و گسترش فرضيه‌ها
 • سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي
 • افشاگري‌هاي پيش‌بيني و ارزيابي برآورد اطلاعات
 • تحليلگران
 • افشاگري‌هاي آماري و ارزشيابي و برآورد اطلاعات
 • الگو: وظيفه، طرح و شركا
 • بيانيه سودها (سود، درآمدها)
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام

خلاصه:

اين مقاله حاكي از تجربه‌اي ست كه تاثير افشاء سودهاي پيش‌بيني شده را بر نظريات تحليلگران (يعني، سرمايه‌گذاران با تجربه) و سرمايه گذاران (سرمايه‌گذاران كم تجربه) غير حرفه‌اي مورد بررسي قرار مي‌دهد. شركاء در اين تجربه بعد از مرور و بررسي اطلاعات مالي پيش زمينه و اعلاميه سودهاي جاري يك شركت قيمت سهام را ارزيابي كردند. اعلاميه سودها (درآمدها) تنها سودهاي GAAP را در يك حالت و سودهاي GAAP و پيش‌بيني را در ديگر حالات گزارش مي‌كرد. برطبق شواهد تجربي، سودهاي پيش بيني شده در تجربه ما از سودهاي GAAP متجاوز بود. نتايج حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي كه اعلاميه سود مشتمل بر افشاگري‌هاي GAAP و پيش‌بيني را دريافت كردند  قيمت سهام را بالاتر (بيشتر) از سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي كه اعلاميه مشتمل بر فقط افشاگري‌هاي GAAP را دريافت كردند، ارزيابي كردند. نظريات تحليلگران مالي در مورد قيمت سهام تحت تاثير افشاگري‌هاي GAAP واقع نبودند. تحليلات بعدي حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و تحليلگران الگوهاي ارزيابي و اطلاعات پردازي متفاوتي را به كار بردند.

تحليلگران، الگوهاي ارزشيابي خوب تعريف شده‌اي را يا برمبناي سودهاي چندگانه يا جريانات وجوه نقد به كار برده، در حاليكه سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي احتمالاً از الگوهاي ارزشيابي ذهني و ساده‌تري استفاده كردند. افشاگري پيش‌بيني سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي را وادار به ارزيابي سودهاي بيشتر براي تعيين قيمت سهام نكرد، بلكه باعث شد غير متخصصان اعلاميه سود را مطلوب‌تر تلقي كنند و در عوض باعث شد سيستم متريك سود يا برخي ديگر از ابزار متريك عملكرد را به قيمت سهام بيشتري تبديل كنند. به نظر مي‌رسد اين تاثير به جاي وابستگي غير متخصصان به اطلاعات پيش‌بيني سود ناشي از تاثيرات شناخت غيرعمد يا غير آگاهانه باشد چون اين اطلاعات براي آنها آگاهي بخش مي‌باشد.

لغات كليدي: تحليلگران، سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي: عوايد پيش بيني

داده‌هاي موجود: به وسيله تجاس با نويسندگان

مقدمه:

از سال ۱۹۸۷ در تعداد شركتهايي كه علاوه بر افشاء عوايد يا سودهاي محاسبه شده با استفاده از اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) به افشاء پيش‌بيني سود پرداختند افزايش شديدي مشاهده شده است. سودهاي با جلوگيري از اقلامي چون هزينه‌ها كه GAAP مستلزم آن است از سودهاي GAAP تخطي مي‌كنند. شركتها متداولاً در محاسبه پيش‌بيني سودها وسعت عمل قابل ملاحظه‌اي دارند چون اصل معتبر و موثقي در مورد مقولاتي كه شركتها بتوانند عاقلانه از اين مقولات صرف نظر كنند وجود ندارد. نتيجه اين مي‌شود كه در شيوه محاسبه سودهاي پيش‌بيني سود در شركتها حتي آنهايي كه داراي صنعتي مشابه هستند اختلاف فاحشي مشاهده مي‌شود.

افزايش و اختلاف در افشاء سودهاي پيش بيني شده مباحثات چشمگيري در مورد تاثير اين افشاگريها ايجاد كرده است. انتقادات مبني بر گزارشگري پيش‌بيني اين بحث را به ميان مي‌آورد كه شركتهايي كه عمدتاً سودهاي پيش‌بيني شده را به كار مي‌برند توجه سرمايه‌گذار را متمركز به ارقام سودهايي مي‌كنند كه هزينه‌هاي مربوطه از آن مستثني هستند. از اين گذشته، تنظيم كنندگان، پارلمان و مطبوعات مالي موضوعاتي را بيان كرده‌اند كه افشاء سودهاي پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاران را گيج و سردرگم مي‌كند، بالاخص سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و كم تجربه را. حتي برخي نگرانند كه افشاگري‌هاي پيش‌بيني مي‌تواند سرمايه‌گذاران حرفه‌اي فرهيخته را سردرگم كند. در مقايسه. طرفداران سودهاي پيش‌بيني شده اين بحث را به ميان مي‌آورند كه غالب شركتهايي كه سودها يا درآمدهاي پيش‌بيني شده را افشاء مي‌كنند تنها از اقلامي ممانعت مي‌كنند كه ارزش مرتبطي نداشته (يا پايين است) و اين شركتها سودهاي پيش‌بيني شده را به اين دليل افشاء مي‌كنند كه وال استريت اطلاعات عوايد يا سودهاي مربوط به عمليات هسته‌اي را طلب مي‌كند. اين طرفداران نيز بحث مي‌كنند كه سرمايه‌گذاران در صرف نظر كردن يا ناديده گرفتن افشاگري‌هاي پيش‌بيني آزاد هستند. همچنين  تحليل‌گران براين ادعا هستند كه آنها هم در به كارگيري سودهاي (درآمدهاي) GAAP و هم درآمدهاي پيش‌بيني شده به قدر كافي پيشرفته و با تجربه هستند.

يك پرسش اصلي در مجادله مربوط به افشاگري‌هاي آماري اين است كه آيا اين افشاگري‌ها سرمايه‌گذاران را تحت تاثير قرار مي‌دهد يا نه، بالاخص سرمايه‌گذاران كم‌تجربه و كم پيشرفته. گرچه چندين مطالعه درآمدها يا عوايد پيش‌بيني را مورد بررسي قرار داده است، اين مطالعات شواهد زيادي در مورد اين سئوال در دسترس قرار نمي‌دهند. اين مقاله نتايج تجربه اي را كه شواهد مبني بر دو مبحث مربوط به اين سئوال حياتي را در دسترس قرار مي‌دهد، نشان مي‌دهد. ما ابتدا تاثير افشاگري‌هاي سودهاي پيش‌بيني بر تصميمات تحليلگران (يعني سرمايه‌گذاران پيشرفته‌تر) و سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاران غير متخصص (يعني، كم پيشرفته‌تر) مبني بر هزينه سهام را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. و بررسي مي‌كنيم وقتي يك شركت هم عوايد پيش‌بيني را افشاء مي‌كند هم سودهاي GAAP، در حاليكه شركتي مشابه تنها درآمدهاي GAAP را افشاء مي‌كند، تحليلگران و سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي چگونه به هم عكس‌العمل نشان مي‌دهند. دوم در مورد اينكه چرا افشاگري‌هاي پيش‌بيني تصميمات سرمايه‌گذار را تحت تاثير قرار مي‌دهد يا نمي‌دهد شواهدي ارائه مي‌دهيم. خصوصاً در مورد اينكه سرمايه‌گذاران چگونه از روي آگاهي و شناخت اطلاعات پيش‌بيني را پردازش مي‌كنند شواهدي در دسترس قرار مي‌دهيم. اين اقدامي‌ست مهم در جهت درك اينكه افشاگري‌هاي پيش‌بيني و ديگر انواع افشاگريها چگونه تحت تاثير تصميمات سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرند.

در بررسي ما، اعلاميه سودهاي مشتمل فقط بر افشاگريهاي GAAP براي برخي از شركا (شرط GAAP) و افشاگريهاي پيش‌بيني شده و GAAP براي شركاي باقي مانده (شرط پيش‌بيني) است.

مطابق با شواهد تجربي، عوايد پيش‌بيني در بررسي ما به علت پيشگيري اقلام هزينه مركب از عوايد يا سودهاي GAAP تجاوز كرد. مهمتر اينكه، اعلاميه عوايد يا سودها در شرايط GAAP در محاسبه تعداد يا رقم سودهاي پيش‌بيني به كار رفته در شرايط آماري از سوي اعضا به قدر كافي مفصل و مشروح بود. اين مشخصه اطمينان داد كه اطلاعات موجود در ميان شرايط ثابت بود و اين ايجاب مي‌كند كه هرگونه اختلاف در قضاوت‌ها يا تصميمات شرايط فقط ناشي از خود افشاء پيش‌بيني مي‌باشد. برطبق تحقيق قبل ما از دانشجويان M.B.A  بعنوان شاخص سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي استفاده كرديم.

نتايج ما حاكي از آن است، دانشجوياني كه افشاگري‌هاي پيش‌بيني افزايش درآمد را دريافت كردند و قيمت سهام را ارزيابي كردند ۱۲ درصد بيشتر از دانشجوياني بودند كه فقط افشاگري سودهاي GAAP را دريافت كردند، درحاليكه قيمت سهام ارزيابي شده از سوي تحليگران كمتر از يك درصد بيشتر بود. بنابراين افشاء سودهاي پيش‌بيني تحت تاثير تصميمات دانشجويان M.B.A مبني بر قيمت سهام بود، نه تحت تاثير تصميمات تحليلگران، پاسخ به اين پرسشهاي درحال گزارش گيري بينشي در برابر اين تاثيرات ايجاد مي‌كند. تحليلگران قيمت سهام را با استفاده از الگوهاي ارزشيابي خوب تعريف شده و بر مبناي جريانات نقدي يا سودهاي چندگانه ارزيابي كردند. تحليگراني كه الگوهاي ارزشيابي جريان نقد را به كار بردند بر روي جريانات نقدي متمركزند كه مستقل از چگونگي تعريف عوايد يا درآمدها مي‌باشد. تحليلگراني كه الگوهاي ارزشيابي سودهاي چندگانه را به كار بردند هم سودهاي يكسان مربوط به ارزشيابي را محاسبه كردند و هم سودهاي چندگانه يكسان، بدون توجه به اينكه آيا اين سودها در شرايط پيش‌بيني شده بودند يا GAAP . بنابراين، به كارگيري الگوهاي ارزشيابي خوب تعريف شده از سوي تحليگران آنها را قادر مي‌كند تا افشاگري پيش‌بيني را بررسي كرده و تنها بر روي اطلاعات مربوط به الگوهاي ارزشيابي آنها متمركز شوند.

در مقايسه با تحليلگران، نيمي از دانشجويان M . B . A  الگوي ارزشيابي ذهني را بر مبناي تعديل يا تنظيم قيمت سهام قبل استفاده كردند تا به تعيين فعلي قيمت سهام دست پيدا كنند و اغلب دانشجويان ديگر M . B. A الگوهاي ارزشيابي سودهاي چندگانه را به كار بردند. تحليل و بررسي‌هاي ديگر حاكي از آن است كه افشاء پيش‌بيني سود تصميمات دانشجويان M. B .A را مبني بر قيمت سهام از طريق تاثير افشاگري بر ديدگاههاي آنان نسبت به مطلوب بودن اعلاميه سود يا درآمد تحت تاثير قرار داد. افشاگري پيش‌بيني سود خصوصاً باعث شد دانشجويان M. B . A اعلاميه درآمدها را مطلوب‌تر تلقي كرده و اين درعوض باعث شد آنها قيمت سهام را بالاتر ارزيابي كنند. بررسيهاي ديگر دو بعد جالب ديگر اين تاثير را نشان مي‌دهد. اول نتايج با افشاگريهاي پيش‌بيني (از طريق ارزيابي مطلوبيت) افزايش دهنده عامل دانشجويان M . B . A كه ابزار متريك عملكرد منتخب يك عملكرد تحت تاثير قرار نمي‌دهد. براي مثال، افشاگري پيش‌بيني سود باعث شد دانشجويان  M . B . A الگوي ارزشيابي درآمدهاي چندگانه را به كار بردند. تعدد بالاتر يا بيشتري را به كار ببرند، ولي موجب نشد آنها در الگوي ارزشيابي ‌شان از رقم سود بيشتري استفاده كنند.

دوم، به نظر مي‌رسد افشاگري‌ پيش‌بيني تصميمات دانشجويان M. B . A مبني بر قيمت سهام را به جاي اينكه خود دانشجويان آگاهانه اطلاعات پيش‌بيني شده را آگاهي بخش بدانند از طريق يك پروسه شناختي ناآگاهانه تحت تاثير قرار داده است.

و…

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا