دانلود تحقیق مقاله تابلوهای برق

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

02 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

15 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و …. می باشد و در ۱۵ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق تابلوهای برق

 • مقدمه
 • انواع تابلوها
 • تابلوی اصلی
 • تابلوی نيمه اصلی
 • فرهنگ اصطلاحات برق
 •  ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه
 • شبکه هاي فشار قوي عمومي
 •  انواع انشعابهاي برق
 •  انرژي تحويلي
 • قدرت متوسط و لحظه‌اي
 • رشته تابلو سازی و تابلو برق
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله تابلوهای برق

تابلوی ايستاده قابل دسترسی از جلو- سلولی-تمام بسته ديواری كه خود اين تابلو ها می توانند اصلی- نيمه اصلی و فرعی باشند.
در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوی نيمه اصلی :اينگونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی يا قسمت مستقلی از مجموعه را توزيع و ازتابلوی اصلی تغذيه می شود .
تابلوی فرعی: برای توزيع و كنترل سيستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنايی و غيره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذيه می شود.

معمولا تابلو های موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد (در اين ساختمان تماما” به اين شكل می باشد)در اين ساختمان ليستی تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكی و الكتريكی داخلی تابلو می باشد. اين ليست شامل ضخامت ورق – فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری – جانقشه ای- يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب – نرمال – اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ – تعداد- وات – نوع لامپ – فيوز ) مشخصات فيوزهای داخل تابلو بعلاوه پايه فيوز – كليد مينياتوری (تكفاز – سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال – مشخصات شين فاز – نول- مقره های پشت شين – نوع سيم كشی داخلی تابلو- نوع سيم كشی خط به تابلو – طريقه انتقال سيم در تابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمينال –استفاده از كابلشو . تمام اين عناوين با مشخصات كامل می باشد .وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو- خطر كمتر و تعويض آسانتر می شود.
· وجود سيم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز می باشد .
· خطوط R -S – T به تر تيب با رنگ زرد- قرمز- آبی – سيم نول با رنگ سياه می باشد
· در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها يك سری كليد وجود دارد START- STOP
يا يك كليد گر دان كه برای روشن و خاموش كردن روشنايی و يا موتور به كار می رود.
· برای تابلو ها دو نوع نقشه می كشند ۱ – رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است .۲- نقشه داخل تابلو (كه خطوط – فيوز و كليدها در آن كشيده شده است)
نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمنی بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا ۱۱۰می باشد.
· شين ها با رنگ نسوز رنگ آميز می شود
· كليد ورودی بايد خودكار باشد. در موارديكه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود كليد بايد قبل از فيوز نصب شود . بطوريكه با خاموش كردن كليد , فيوز نيز قطع شود. كليد اصلی حتی الامكان گردان باشد و از فيوز فشنگی استفاده شود.
· سيم كشی داخلی تابلو با سيم مسی تك لا با عايق حداقل ۱۰۰۰ولت با مقطع مناسب انجام شود.
· ارتفاع با لاترين دسته كليد تابلو۱۷۵ سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين قسمت ميانی از سطح زمين ۱۶۰ سانتيمتر باشد.
· استفاده از سيم ۵/۱ برای روشنايی با كليد مينياتوری۱۰ آمپر و سيم ۵/ ۲ برای پريزبا كليد مينياتوری ۱۶ آمپر می باشد.

محاسبه كابل از طريق سطع مقطع كه در بخش سوم گفته شد, انجام می گيرد

شخص حقيقي يا حقوقي که برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولي هنوز درخواست وي انجام نگرفته باشد

مشترک عبارت است از: شخص حقيقي يا حقوقي که انشعاب يا انشعابهاي مورد تقاضاي وي، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

شرکت عبارت است از: شرکت يا سازماني که به موجب مقررات قانوني به کار توليد، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشي از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضي را تأمين مي‌نمايد و متقاضي پس از برقراري انشعاب، مشترک آن مي‌گردد. شرکتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان

شبکه‌هاي فشار ضعيف عمومي
شبکه‌هاي فشار ضعيف عمومي عبارتند از: کليه خطوط هوايي يا زميني و ساير تأسيسات فشار ضعيف که براي توزيع نيرو از پستهاي عمومي توزيع در معابر و گذرگاههاي عمومي داير و معمولا” از طريق جعبه انشعاب يا جعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط مي‌شوند و کلا” متعلق به شرکت مي‌‌باشند.

در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژ ثانويه مي‌نامند.

فيدر عبارت است ازمجموعه اي از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمي معين که براي دريافت برق از بالادست سيستم برق رساني و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه مي‌گردد. فيدرها به لحاظ شمول مفاد اين آيين‌نامه به شرح ذيل دسته بندي مي‌شوند:
فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي‌گردد.
فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسيونر) هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق تغذيه مي‌شود.
فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست توزيع زميني عبارت است از تابلوي جداساز (سکسيونر) قابل قطع زير بار و يا تابلوي کليد (دژنکتور) که خط خروجي مذکور را تغذيه مي‌نمايد.
فيدر فشار قوي ترانسفورماتور در پست زميني عبارت است از تابلوي کليد  (دژنکتور) و يا تابلو سکسيونر فيوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوي اتصال مي‌دهد.
فيدر در مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايي عبارت است از مجموع قطع‌کننده‌ها و برقگيرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب مي‌شوند.
الف)  انشعاب برق مصارف خانگي: انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي‌شود که صرفا” به منظور به  کار انداختن و استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسکوني داير مي‌گردد. واحد مسکوني در مناطق شهري عبارت است از مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اطاق و يک آشپزخانه و يک سرويس بوده و ورودي آن (اعم از اينکه در داشته و يا نداشته باشد) مستقل و يا مرتبط به راهروي اشتراکي و سيم کشي آن مجزا باشد. تشخيص واحد مسکوني در روستاها به عهده شرکت مي‌باشد.
ب) انشعاب برق مصارف اشتراکي: اين انشعاب براي به کار انداختن تأسيسات اشتراکي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌هاي ساختماني مسکوني و شهرکهاي مسکوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي‌گردد. به هر بلوک و يا مجموعه ساختماني که همه واحدهاي آن داراي کاربري يکسان باشند تنها يک انشعاب براي مصارف اشتراکي واگذار مي‌گردد. در صورتي که تأسيسات اشتراکي بلوک ها و يا مجموعه هايي که چند نوع فعاليت (مسکوني، تجاري، عمومي و غيره)  در آنها انجام مي‌شود مجزا باشد مي‌توان بيش از يک انشعاب اشتراکي واگذار نمود.
ج) انشعاب برق مصارف عمومي: انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطلاق مي‌شود که براي خدمات عمومي  به کار رود.
د) انشعاب برق توليد (کشاورزي) : انشعاب برق توليد کشاورزي به انشعابي اطلاق مي‌شود که از نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي و زيرزميني و يا پمپاژ مجدد آب براي توليد محصولات کشاورزي استفاده مي‌کند و داراي پروانه معتبر بهره‌برداري از سازمانهاي آب منطقه‌اي نيز مي‌باشد.
۱- انشعاب برق چاههاي آب غير کشاورزي: کليه چاههاي آب غير کشاورزي با توجه به کاربردشان برحسب مورد بهاي برق را با تعرفه‌هاي مربوطه پرداخت خواهند نمود.
ه) انشعاب برق توليد (صنعت و معدن) : انشعاب برق توليد (صنعت و معدن)  به انشعابي اطلاق مي‌شود که از برق براي  به کار انداختن و بهره‌برداري از صنايع، کارخانه‌ها، استخراج معادن، صنايع کشاورزي براي توليد فرآورده‌هاي کشاورزي و دامي در کارگاهها (مشخص شده در تعرفه توليد) و صنايع کوچک و صنوف توليدي که داراي پروانه معتبر بهره‌برداري از سازمانهاي ذيربط هستند استفاده مي‌شود.
و) انشعاب برق تجاري و ساير مصارف: انشعابي که براي محل کسب داير مي‌گردد مشمول اين تعرفه مي‌باشد. ضمنا” مصارف ساير انشعاب هايي که با هيچيک از موارد ديگــر بنــد   ۱-۱۶-۴  مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف است.

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تابلوهای برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا