دانلود تحقیق مقاله تئوری حسابداری اجتماعی

دسته بندی : / / / /

دانلود تحقیق مقاله تئوری حسابداری اجتماعی برای دانشجویان رشته حسابداری بصورت جامع و فایل قابل ویرایش ورد.


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

14 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

در این مقاله مفاهيم و چهارچوب تئوريک حسابداری اجتماعی در قالب روش قياسی تبيين و چگونگی و مشکلات عملی آن بیان شده است. همچنين بايد در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غير رسمی دارد و بايد تعهدات ناشی از اين قرارداد, شناسايي و گزارش گردد.

 

عناوین تحقیق مقاله تئوری حسابداری اجتماعی

 • ايرادهای حسابداری متداول
 • ماهيت حسابداری اجتماعی
 • تعريف حسابداری اجتماعی
 • هدفهای حسابداری اجتماعی
 • مفاهيم
 • معاملات اجتماعی
 • سود اجتماعی
 • ارکان اجتماعی
 • بررسی اجرای حسابداری اجتماعی
 • مشکلات عملی
 • نتيجه گيری

مختصر توضیحات مقاله تئوری حسابداری اجتماعی

 

ايرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ايرادهايي عليه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصميم گيری مديريت و سرمايه گذاران مطرح کرده اند.
عدم شناسايي و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزينه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکميل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراييهای بيشتری
همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله اين ايرادهاست.

ماهيت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکيد بر اندازه گيری و گزارشگری معاملات و رويدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پيرامونش را ناديده مي گيرد.
بکارگيری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزينه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزايش و بهبود منابع
اجتماعی است. هدف نهايي حسابداری اجتماعی اندازه گيری و گزارشکری اين منابع, هزينه ها و منافع اجتماعی است.

تعريف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآيند گردآوری, اندازه گيری و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهای تجاری و جامعه پيرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طريق اندازه گيری
و گزارشگری تاثيرات متقابل واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, ارزيابی از توان ايفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذير می سازد.

هدف های حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

 • توليد و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
 • توزيع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی يا سياسی بين گروه های اجتماعی که در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش توليد و ارائه کالاها وخدمات اجتماعي, واحد تجاری کارکردی توليدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از توليدات واحد تجاری بيش از هزينه های اجتماعی
آن خواهد بود. مديريت واحدهای تجاری همزمان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهای اقتصادی, مي بايد هزينه ـ منفعت اجتماعی را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا
زيان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمايه گذاری اقدام کند.

مفاهيم

هدف های حسابداری اجتماعی, چارچوب تئوريک . اساسی را فراهم کرده و در مقابل, مفاهيم, ديدگاههای عملی و کاربردی را ارائه می نمايد. همان طور که اشاره شد,
يکی از هدفهای حسابداری اجتماعی, تعيين و اندازه گيری منافع و هزينه های اجتماعی و نهايتاً خالص مشارکت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی
از اين مشارکت را نشان می دهد زيرا صرفاً بر اساس معاملات بازار, اندازه گيری شده و معاملات متعدد ديگری را که به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غير رسمی
بين واحد تجاری و جامعه روی داده را ناديده گرفته است.

معاملات اجتماعی

معاملات اجتماعی, معاملات و مبادلات متقابل بين واحد تجاری و جامعه پيرامون آن است که نتيجه ای از تصميمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پيرامون اوست ويژگی اين نوع معاملات اين است که در بازرا معاملات اقتصادی نمايان نيستند . شناسايي گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثيرات آن در قالب سود خالص دوره مالی, معيار نسبی برای بررسی تاثير اجتماعی واحد تجاری است.

 

سود اجتماعی

سوداجتماعی خالص مشارکت و تاثيرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پيرامونی اش طی دوره مالی است؛ به عبارت ديگر, سود اجتماعی از مقايسه هزينه ها و منافع اجتماعی به دست مي آيد. در هنگام محاسبه سود اجتماعی, تطابق صحيح هزينه های اجتماعی با منافع اجتماعی بايد صورت گيرد و به عنوان اساسی ترين گام, منفعت و هزينه های اجتماعی می بايد توسط دانشمندان علوم اجتماعی بطور دقيق و جامع تعريف شود.

 

ارکان اجتماعی

ارکان اجتماعی, گروههای اجتماعی هستند که به طور غير رسمی با واحد تجاری قرارداد تجاری منعقد کرده اند و پيامد آن تعهدات اجتماعی بر واحد تجاری است.
در سيستم واحد تجاری مي تواند با داشتن اطلاعات کافی در مورد منابع اجتماعی, اطلاعات لازم را برای بهای تمام شده استخدام پرسنل جديد و بودجه بندی بهای تمام شده
کالاهای توليدی در اختيار داشته و تصميمات بهتری را اتخاذ کند.

 

بررسی اجرای حسابداری اجتماعی

برای بررسی نحوه اجرای حسابداری اجتماعی , بايد فرآيند معاملات اجتماعی و اجزای تشکيل دهنده آن تشريح شود. اجرایحسابداری اجتماعی بايد با توجه به اين مبانی تشکيل دهنده و نقش و اهميت آنها صورت گيرد.

مشکلات عملی

هدفها و مفاهيم تشريح شده, چارچوب لازم برای طراحیو اجرای سيستم حسابداری اجتماعی را فراهم می کنند.در عين حال, مسائل پيچيده و مبهم در سطح کلان و
خرد بايد قبل از اجرای حسابداری اجتماعی حل شود.
در سطح کلان, اين مسائل شامل تدوين هدفها و معيارهای اجتماعی به منظور تکميل چارچوب حسابداری اجتماعی با توجه به سطح و ماهيت عمليات هر واحد تجاری است.
بديهی است که تدوين ارزشها و معيارهای اجتماعی و سياستهای واحد تجاری وظيفه حسابداری نيست ولی محققان حسابداری بايد از طريق هکاری و کسب نظر جامعه شناسان,
دانشمندان علوم سياسي, اقتصاد دانان و فيلسوفان, نسبت به گردآوری مجموعه معيارها, ارزشها و هدفهای اجتماعی مورد نياز برای طراحی سيستم حسابداری اجتماعی, اقدام نمايند.
در عين حال ضرورت دارد که حسابداران در مورد علوم اجتماعی و رفتاری, آگاهیکسب کنند تا آنها را در طراحی سيستم حسابداری اجتماعی مناسب واحد تجاری ياری دهد.

نتيجه گيری

همان طورکه اشاره شد , اجرای حسابداری اجتماعی نيازمند تعريف جامع و دقيقي از کارکرد و نقش هر واحد تجاری در جامعه و شخصيت قانونی حاکم بر آن است.
همچنين نياز و ضرورت ايجاد سيستم حسابداری اجتماعی و اين که تا چه اندازه در تصميم گيريها و ارزيابی اقتصادی _ اجتماعی می تواند موثر باشد, بيان شد.
از جمع بندی نتايج حاصل از اين مقاله می توان به ديدگاه روشنی دست يافت و رهنمودهايي نيز به شرح زير ارائه داد:…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تئوری حسابداری اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا