دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

24 دسامبر 2020

تعداد صفحات

151 صفحه

فرمت فایل

Word – قابل ویرایش

مقاله بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

این مقاله شامل کلیات و چکیده و مقدمه و ۵ فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . تحقیقبررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )در ۱۵۱  صفحه تنظیم شده است . مقاله ی  بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) برای رشته های مدیریت و اقتصاد مناسب می باشد .

برخی عناوین تحقیق بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
 • انواع مسئولیت اجتماعی
 • ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت
 • دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
 • چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان
 • تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان
 • تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد
 • مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی
 • مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت
 • مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت
 • جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • روش تجزیه و تجلیل اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن
 • و دیگر موارد…

برخی توضیحات پراکنده تحقیق بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

۱مقدمه

امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید.

اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست.

این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است

 

سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان

رابطه بین سازمان و فعالیت های آن از یک سو و بین سازمان و جامعه از سوی دیگر، موضوعی دیرینه است که همواره در میان پژوهشگران سازمان و علم الاجتماع مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اما این رابطه، به شکل امروزی که از آن به مسئولیت اجتماعی سازمان یاد می شود، از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد. در این دهه، پژوهشگران، آزمون و تحلیل مفاهیم و نظریه های مرتبط با مسئولیت های سازمان را در قبال جامعه آغاز کردند و مسئولیت های اجتماعی کسب وکار را به طور کلی، مسئولیت های اجتماعی سازمان نامیدند

سازمان های خوشنام در طول تاریخ ثابت کرده اند که می توانند برند، اعتبار و شهرت قبال جامعه و محیط خود پاسخگو هستند و عملکرد مناسبی در زمینه مسئولیت های اجتماعی خود دارند (پل و هیتنر ۲۰۰۸). در دهه اخیر، مطالب بسیاری درباره مسئولیت اجتماعی سازمان، عملکرد اجتماعی سازمان، توسعه پایدار، شهروند سازمانی، پاسخگویی اجتماعی طرز حاکمیت سازمان و مدیریت ذی نفعان به رشته تحریر در آمده است

۱ سابقه تحقیقات داخلی

روحی و همکاران (۱۳۹۲) در مطالعه ای به “بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: شرکت های بیمه دولتی شعب استان تهران) پرداخت. برای این بررسی دو معیار رضایت کارکنان و رضایت مشتریان به عنوان معیارهای غیر مالی و معیار سود ناخالص معاملات بیمه ای به عنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. با توجه به اندازه نمونه، تعداد ۳۸۵ پرسشنامه برای مشتریان و ۳۶۰ پرسشنامه برای کارکنان توزیع گردید که از این میان، تعداد ۱۸۴ (تقریباً ۴ درصد) پرسشنامه از سوی مشتریان و ۲۰۷ (تقریباً ۵۷ درصد) پرسشنامه از سوی کارکنان پاسه داده شد.

برای آزمون فرضیه ها، از آزمون تی و تحلیل واریانس چند سویه  و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین شرکت های بیمه از لحاظ میزان رضایت مشتریان تفاوت معناداری وجود دارد و به طور نسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت مشتریان بالایی برخودار هستند.

همچنین بین شرکت های بیمه از لحاظ میزان رضایت کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد و به طور نسبی می توان نتیجه گرفت که شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت کارکنان بالایی نیز برخوردار هستند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رضایت مشتریان شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان بالا با شرکت های بالا با شرکت های بیمه دارای رضایت کارکنان پایین، از لحاظ آماری تفاوت معناداری ندارد.

بیان مسئله

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود.

همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت.

دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند.

دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.

بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری در این تحقیق به صورت میدانی و کتابخانه ای است.

ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد که برای تعیین نظرات موافق و مخالف با طرح یا الگوی جدید استفاده خواهد گردید.(برای مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد  سوپریتی میشرا  بدست خواهد آمد که شامل ۵۳ سوال) می باشد و برای عملکرد مالی و غیر مالی از پرسشنامه استاندارد دامودار سورکه شامل ۲۰ سوال می باشد بدست خواهد آمد

معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنای پاسخگویی یا پیش قدم بودن، توانایی ادای وظیفه، قابل اتکا بودن، قابلیت اطمینان، توانایی برای تصمیمات اخلاقی، شایستگی و بهره مندی از تفکر منطقی می باشد. بدلی در تعریف مسئولیت پذیری معتقد است که مسئولیت پذیری فردی و شخصی به معنای آن است که موجود انسانی رفتارش که شامل افکار، انتخابها، نظمیات، گفته ها و اعمال است باشد.

پل فوکونه را عبارت می داند از صفت کسانی که باید به موجب یک قاعده به عنوان افراد پذیرای یک کیفر انتخاب کردند. پیاژه اعتقاد دارد که در جوامع ابتدایی مسئولیت جمعی قابل انتقال است ولی در جواع متمدن مسئولیت دقیقا شخصی است اما به رغم اعتقاد و مسئولیت از منظر اسلامی هم در بعد فردی مطرح است و هم در بعد اجتماعی و آموختن این و به فرزندان امری ضروری است.

مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که طور کلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. موسسات مسئولیند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولید محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند و سازمان ها باد با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند، از قبیل: کمک کردن به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی به طور کلی (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۷، ۲۴).

چون سازمان ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید بگونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و در صورت رسیدن به زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی از کل نظام اجتماعی را تشکیل می دهند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۷، ۲۳).

سازمان:

سازمان، پدیده ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.(رابینز، ترجمه: الوانی و دانایی فرد،۱۳۸۶، ۲۰).

مدیریت :

مدیریت، فراگرد به کارگیری یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده در محیط در حال تغییر از ارزشها و دیگر متغیرها به کار گرفته می شود

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا