دانلود تحقیق مقاله بررسی آماری ،نگرش و عملكرد دندانپزشكان تجربی شيراز درباره ايدز

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

02 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

14 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۴ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق بررسی آماری ،نگرش و عملكرد دندانپزشكان تجربی شيراز درباره ايدز

  • مقدمه
  • مواد و روش كار
  • جداول
  • بحث
  • انحراف معيار *ميانگين  **
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات مقاله بررسی آماری ،نگرش و عملكرد دندانپزشكان تجربی شيراز درباره ايدز

انتقال از طريق HIV يكي از راههاي انتقال ويروس وسايل و ابزار دندانپزشكي است اهميت اين مسئله ،ضرورت آموزش پرسنل دندانپزشكي در زمينه پيشگيري و كنترل بيماري را ايجاب مي نمايد اين پژوهش كه از نوع نيمه تجربي است با هدف تعيين تاثير آموزش بر ميزان آگاهي نگرش و رفتار دندانپزشكان تجربي شيراز انجام گرفت جامعه مورد بررسي كليه دندانپزشكان تجربي شيراز ۴۷ نفرو روش نمونه گيري بصورت سرشماري بوده است قبل و بعد از اجراي (KAP)بررسي ،آگاهي نگرش و عملكرد برنامه مدون آموزشي و ابزار گردآوري داده ها ،پرسشنامه و(KAP)تكميل چك ليست با مشاهده مستقيم بوده و نهايتا ميزان  در قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي مقايسه گرديده است ضمنا برنامه آموزشي براساس نياز آنان تدوين شده و شامل روشهاي سخنراني ،بحث گروهي پرسش و پاسخ و يا استفاده از وسايل كمك آموزشي در ۴ جلسه و بمدت يكماه بوده و بمنظور كاهش تاثير متغيرهاي مداخله گر ،آزمون ثانويه در مورد آگاهي و نگرش ،يكماه بعد از آموزش و در مورد عملكرد حدود ۶هفته بعد با استفاده از چك ليست با بازديد از محل كار و مشاهده مستقيم در چند نوبت انجام گرفت نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش ،نقش موثري در افزايش افزايش (P = 0.000)اصلاح نگرش و (P = 0.000)آگاهي عملكرد صحيح در زمينه پيشگيري از انتقال ايدز از داشته است بعبارت (P = 0.000)طريق دندانپزشكي ديگر بين نمرات آگاهي ،نگرش و عملكرد در قبل و بعد از برنامه آموزشي تفاوت معني داري وجود داشته است مجله طبيب شرق سال اول شماره ۲ ص ۱۱۷ ـ ۱۱۱ پاييز ۱۳۷۸گل واژه ها ـ‌آگاهي ،نگرش ، عملكرد ، ايدز ،دندانپزشكان تجربي

توجه (HIV)با گذشت زمان ، ويروس نقص ايمني اكتسابي بيشتري را به خود معطوف مي دارد اين ويروس در حال حاضر انسانها و جوامع را در سراسر دنيا تهديد كرده و هيچگونه سن ،جنس ،مرز يا كشوري را نمي شناسد و امروزه كليه كشورهاي جهان آلوده به ويروس ايدز هستند اگر چهبرخي از آنها به علت عدم امكانات تشخيص و يا سياست استتار وجود آلودگي را منعكس نكرده اند بر اساس آمار موجود در حال حاضر در سراسر دنيا حدود ۱/۵۳ميليون نفر آلوده به ويروس ايدز هستند كه متاسفانه بيش از ۸۰ درصد آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند در ايران تا پايان بهار ۷۹ تعداد نفر آلوده به ويروس كمپلكس ايدز و بيمار ايدز شناسايي شده اندو از اين ميان ۲۹۳ نفر كساني هستند كه در مرحله ايدز مي باشند كه ۲۵۶ نفر در اثر ابتلا به ايدز فوت نموده اند نسبت موارد آلودگي بر حسب راه انتقال شامل ۶۵ درصد از طريق اعتياد تزريقي ،۱۳ درصد آميزشي ، ۹ درصد از طريق خون و فرآورده هاي آن ،يم درصد از مادر به كودك و ۱۳ درصد نا مشخص مي باشد يكي از راههاي سرايت اين بيماري تماس با خون وساير ترشحات آلوده بيمار است امكان انتقال بيماري از طريق خون يا بزاق آلوده به خون براي دندانپزشك و كاركنان مطب دندانپزشكي داراي اهميت است بزاق دهان اگر با خون همراه باشد مي تواند موجب انتقال آلودگي شود سازمان بهداشت جهاني در مورد نقش كادر دندانپزشكي در انتقال و همچنين تشخيص و پيشگيري از سرايت بيماري ايدز به خود و ديگر بيماران مي گويداعضاي كادر دندانپزشكي در قبال محافظت از خود ،همكاران مسئوليت دارند و بايد مطمئن (HIV)و بيمارانشان از عفونت باشند كه در محيط هاي ارائه خدمات دندانپزشكي ،بيماران در معرض عفونت قرار نمي گيرند اين اطمينان جز با پيروي دقيق و بي چون و چرا از اصول پيشگيري اعلام شده ،بدست نمي آيد همچنين اعضاي كادر دندانپزشكي مي توانند در تشخيص بيماري نيز نقش موثري داشته باشند چرا كه حدود ۹۰ درصد از افراد تظاهرات دهاني دچار مي شوند و امكان كشف (HIV)آلوده به اولين علائم پيشرفت بيماري با معاينات دهاني براي دندانپزشك ميسر است با توجه به اينكه تاكنون داروي اساسي جهت درمان و واكسن موثري براي پيشگيري از ايدز كشف نگرديده تنها راه پيشگيري از اشاعه اين بيماري آموزش وسيع و همه جانبه مردم و جامعه پزشكي در مورد ماهيت بيماري ،نحوه انتقال و روشهاي پيشگيري از آن مي باشد با توجه به مسائل فوق و اهميت نقش كادر دندانپزشكي در امر پيشگيري و آموزش به بيماران بنظر مي رسد كه اين گروه از پرسنل ،براي ايفاي نقش مهم خود مي بايست اطلاعات نگرش و رفتار صحيح و كافي داشته باشند تا بتوانند در اين راه را (HIV)گامهاي موثري برداشته و امكان انتقال عفونت كاهش دهند.

اين مطالعه به روش نيمه تجربي در نيمه دوم سال ۱۳۷۳در شيراز انجام گرفت و ( n = 47 ) روش نمونه گيري بصورت سر شماري ابزار گردآوري داده ها ،پرسشنامه و چك ليست بوده است كه پرسشنامه شامل چهار بخش ـ مشخصات دموگرافيك سوالات مربوط به آگاهي و منابع كسب اطلاعات در مورد ايدز ،سوالات مربوط به نگرش و سوالات مربوط به عملكرد بوده و چك ليست براي كنترل صحت سوالات مربوط به رفتار تهيه شده است

در اين تحقيق ابتدا اطلاعات مربوط به ميزان آگاهي، نگرش و رفتار دندانپزشكان تجربي توسط پرسشنامه جمع آوري گرديده سپس جهت كنترل صحت جوابهاي داده شده به سوالات مربوط به رفتار ،از محل كار (مطب ) كليه افراد مورد پژوهش بازديد بعمل آمد ه و پس از بررسي مقدماتي اطلاعات بدست آمده از آزمون اوليه يك برنامه آموزشي به شرح زير تدوين و اجرا گرديد در چهار جلسه آموزشي ،كلياتي در مورد بيماري ايدز و اپيدميولوژي بيماري در ايران ،جهان و استان راههاي انتقال بيماري ، مراحل بيماري ،علائم مربوط به هر مرحله و گروههاي در معرض خطر ، چگونگي انتقال از طريق دندانپزشكي علائم دهاني بيماري وسايل و نواحي خطر در دندانپزشكي انواع مواد ضد عفوني كننده و روش استفاده از آنها ،نقش كادر دندانپزشكي در تشخيص ، انتقال و پيشگيري از انتشار بيماري و تدابير لازم و وظايف كادر دندانپزشكي در زمينه حفاظت از خود و راههاي پيشگيري از انتقال در دندانپزشكي و نحوه مواجهه با بيماران آلوده و يا مبتلا به ايدز بصورت سخنراني پرسش  پاسخ ،بحث گروهي و يا استفاده از اسلايد ،اورهد ، تلق شفاف ، پمفلت ، تصوير و جزوه ارائه گرديد فاصله زماني بين هر جلسه آموزشي ، يك هفته و مدت زمان هر جلسه بطور متوسط ۹۰ دقيقه تعيين گرديد و پس از حدود يكماه مجددا آزمون ثانويه از آنها بعمل امد و در سه نوبت متوالي بدون اطلاع آنها و در تاريخهاي تصادفي از مطب آنها بازديدبعمل آمده و چك ليست مربوط به عملكرد توسط مشاهده مستقيم تكميل گرديد پس از استخراج داده ها و تجزيه و تحليل آنها آگاهي ، نگرش و رفتار افراد در قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي بررسي شده و تاثير اجراي برنامه آموزشي بر متغيرهاي ذكر شده مورد سنجش قرار گرفت .

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی آماری ،نگرش و عملكرد دندانپزشكان تجربی شيراز درباره ايدز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا