دانلود تحقیق مقاله بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كيفيت سطح ونيروهاي ماشينكاري

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

19 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۹ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كيفيت سطح ونيروهاي ماشينكاري

 • چكيده
 • مقدمه
 • شرايط و روش‌ تحقيق
 • نتايج
 • بحث و بررسي
 • نتيجه‌گيري نهايي
 • چكيده
 • مقدمه
 • مدل سازي هندسي
 • هندسه ابزار
 •  محاسبه ضخامت شعاعي براده تغيير شكل نيافته
 • محاسبه نيروهاي فرز
 • محاسبه خیزابراز و اصلاح ضخامت براده
 •  آزمایشات و نتایج
 •  نتیجه گیری

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كيفيت سطح ونيروهاي ماشينكاري

چكيده

دراين مقاله با قرار دادن ميدان مغناطيسي خارجي بر روي ابزار تراشكاري فولاد تندبر(Hss) اثر ميدان ايجاد شده بر نيروهاي ماشينكاري و كيفيت سطح ماشينكاري شده مورد بررسي قرار گرفت . جنس قطعه كار فولاد كربني ( Ck45) مي‌باشد و تغييرات نيروها و كيفيت سطح در سرعتهاي برش و پيشروي مختلف اندازه‌گيري مي شود كه آزمايشها كاهش چشمگيري در نيروي شعاعي تراش (Fr) را نشان مي‌دهند . نيروهاي محوري نيز اندكي كاهش مي‌يابند كيفيت سطح نيز دچار تغييراتي مي‌شود و در رنج خاصي از شرايط تراشكاري بهبود مي‌يابد .

واژه‌هاي كليدي :تراشكاري – نيروهاي ماشينكاري – ميدان مغناطيسي – صافي سطح – فولاد CK45

 

مقدمه :

ماشينكاري يكي از مهمترين و فراگيرترين عمليات توليدي مي‌باشد كه همانند ساير روشهاي توليدي در اين روش افزايش كيفيت سطح ، بالا بردن راندمان و كاهش مواد مصرفي به خصوص ابزار از اهداف بسياري از پژوهشگران و صنعتگران است . محققين در اين مقاله سعي دارند با ارائه يك راه حل ابتكاري به بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر روي ابزار برشي حين تراشكاري بپردازند.

Cgosh, Muju از جمله كساني بودند كه در ابتدا اثر يك ميدان مغناطيسي خارجي را بر روي ك از نقطه نظر مكانيكي بر روي پين ديسك مورد بررسي قرار دادند و پي بردند كه ميدان مغناطيسي بر تغيير در حركت نابجاييها در فلزات موثر هستند . كه اين امر بر ميزان سايش پين ديسك اثر مي‌گذارد و موجب كاهش سايش نفوذي مي‌گردد]۱[ و ] ۲[ .

همچنين Sasada, Soda اثر روانكار در مولكولهاي گازي روي سايش چسبان در شرايط مغناطيسي را بررسي كردند و نشان دادند كه سايش نرم هنگامي كه فلزات انتقالي هستند (trasition metals) مي‌تواند رخ دهد و استنباط كردند كه فعاليت زياد شيميايي با جاهاي خالي الكتروني (d electron vacancies) ارتباط دارد .] ۳[

Kragelskii به اهميت گراديان سختي در سطح برهمكنش (interface) اشاره كرده است و يك مدل براي نشان دادن تاثير گراديان سختي بر روي فرسايش با اعمال ميدان مغاطيسي خارجي پيشنهاد كرده است ] ۴[.

Lafdi, Mansori طي مطالعاتي در سال ۲۰۰۲ با اعمال ميدان مغناطيسي يك بهبود در عمر ابزار در سوراخكاري خارجي مشاهده كردند ] ۵[ همچنين آقاي Mansori و گروهشان در سال ۲۰۰۳ به بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر پارامترهاي تراش از جمله سايش ابزار ، دما و شكل براده پرداخته ‌اند ] ۶[ .

 

شرايط و روش‌ تحقيق

دراين تحقيق با توجه به فراگير بودن براده برداري با ابزار تك لبه به خصوص تراشكاري به بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر روي ابزار حين تراشكاري پرداخته شده است . دراين تحقيق از ابزارهاي از جنس فولاد تند بر (HSS)استفاده شده است . زواياي ابزار به اين ترتيب هستند كه زاويه براده صفر زاويه تمايل صفر و زاويه تنظيم جلو ۹۰ درجه زاويه تنظيم پشت ۱۰ درجه زاويه آزاد اصلي ۶ درجه و زاويه آزاد فرعي ۱۰ درجه مي‌باشد كه كليه ابزارها توسط ابزار تيزكن ۲۰۰ MAT به زواياي ارائه شده تنظيم و آماده سازي و دقت زاويه در حدود ۵ دقيقه ثابت نگه داشته شد . در تحقيق جهت ماشينكاري از دستگاه تراش TN50Dساخت ماشينكاري تبريز استفاده شده و نيروهاي ماشينكاري توسط دينامومتر پيزوالكتريك KITSLER مدل ۹۲۵۷B اندازه‌گيري شده است .

دينامومتر به وسيله دستگاه پردازشگر سيگنال‌هاي دريافتي از سنسور را به آمپلي فاير و سپس به رايانه منتقل مي‌كند و داده‌ها درنرم افزار Dynowareمورد تحليل قرار گرفته‌اند و نمودار نيروهاي Fr به وسيله نرم افزار ترسيم مي‌شود . دستگاه تراش مجهز به سيستم ديجيتال مي‌باشد كه موقعيت ابزار به صورت نسبي مشخص مي‌شود . جنس قطعه كار فولاد كربني (CK45) با سختي مي‌باشد .در ابتدا همه ابزارها توسط دستگاه ابزار تيز كن به صورت يكنواخت سنگ زده‌ شده‌اند و درهر آزمايش از يك ابزار استفاده مي‌شود . به طوري كه شرايط و ابزارها و موقعيت قرارگيري ابزار نسبت به قطعه كار به طور يكسان در همه آزمايشات رعايت شده است .

سيم پيچ توليد كننده ميدان مغناطيسي خارجي بر روي ابزار قرار مي‌گيرد به طوري كه ابزار به جاي هسته سيم پيچ قرار گرفته باشد. ميدان مغناطيسي توسط يك جريان مستقيم DC به طوري است كه ابزار را در حالت اشباع قرار مي دهد . شدت ميدان مغناطيسي مناسب توسط سيگنال ژنراتور تنظيم و تثبيت گرديد . آزمايش در محيط خشك و بدون سيال برشي انجام شد .

در ابتدا آزمايش را با سرعت پيشروي ثابت و با سرعت‌هاي برشي مختلف بين رنج m/min 13 تا m/min35 تنظيم گرديد در هر سرعت برشي از يك ابزار سالم و سنگ خورده استفاده مي شود .پس از آن با ثابت نگه داشتن سرعت برشي در آزمايشات سرعت‌هاي پيشروي مختلف بين mm/rev 08/0 تا mm/rev 40/0 تغيير داده شد در همه آزمايشات عمق بار mm1 مي‌باشد .پس از انجام هر آزمايش زبري سطح اندازه‌گيري مي‌شود . نيروهاي ماشينكاري در حين آزمايش اندازه گرفته مي‌شوند و نمودار بر صفحه مانيتور نمايش داده مي‌شود . هر آزمايش را يكبار در حضور و بار ديگردر غياب ميدان مغناطيسي انجام مي شود كه باز هم در هر كدام از شرايط حضور و غياب ميدان از ابزار سالم و سنگ خورده استفاده مي‌شود .

 

نتايج

برخي از نتايج اندازه‌گيري نيروي شعاعي با شرايط آزمايش در شكل‌هاي ۲ و ۳و ۴ آورده شده است و در شكل برايند نيروها در حالت اعمال ميدان بدون اعمال ميدان نشان داده شده . نتايج حاصل از كيفيت سطح در شكل ۶ آورده شده است . مقايسه شكل براده از حالت وجود ميدان و حالت معمول در شكل ديده مي‌شود .

بحث و بررسي

باتوجه به نتايج حاصل از آزمايشات ملاحظه مي‌شود كه نيروي شعاعي (Fr) پس از اعمال ميدان مغناطيسي كاهش چشمگيري داشته است . و كيفيت سطح نيز به طور كلي در سرعتهاي پيشروي و برشي پايين بهبود يافته است ولي چون كيفيت سطح به عوامل زيادي بستگي دارد در سرعتهاي بالا با وجود كاهش در نيروهاي شعاعي شاهد كاهش صافي سطح مي‌باشيم . همانطور كه از شكل ۷ ديده مي‌شود اندازه براده‌هاي با اعمال ميدان مغناطيسي يكنواخت‌تر شده و ضخامت براده‌ي تغيير شكل يافته نيز كاهش يافته است كه بطبع موجب كاهش نسبت تراش مي‌گردد.

و…..

 

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر كيفيت سطح ونيروهاي ماشينكاري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا