دانلود تحقیق مقاله بررسي اثر سرريز فناوري از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات بر نوآوري

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

19 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

19 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۹ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله بررسي اثر سرريز فناوري از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات بر نوآوري

  • چکيده
  • مقدمه
  • مباني نظري
  • پيشينه تحقيق
  • ارائه مدل
  • اندازه گيري متغيّرها
  • تخمين و تجزيه و تحليل نتايج
  • نتيجه گيري و پيشنهادات
  • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسي اثر سرريز فناوري از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات بر نوآوري

چکيده

با افزايش چشمگير نقش دانش و نوآوري در فعّاليت هاي اقتصادي، نوآوري به مهم­ترين جنبه خلق دانش تبديل شده است. هم چنين با شتاب روند همبستگي اقتصاد جهاني شاهد رشد روزافزون انتشار و توزيع دانش و فناوري هستيم. بنابراين کشورهاي درحال توسعه به منظور پرکردن شکاف فناوري و درآمدسرانه با کشورهاي توسعه يافته بايستي علاوه بر نوآوري داخلي، به انتشار و سرريز فناوري بين المللي توّجه داشته باشند. اين مطالعه به بررسي تاثير انباشت فعّاليتهاي تحقيق وتوسعه داخلي، سرريز انباشت تحقيق وتوسعه از کانال واردات کالا و جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني بر نوآوري کشورهاي منطقه خاور ميانه، قفقاز و خليج فارس طي دوره ۲۰۰۰-۲۰۰۹ پرداخته است. نتايج تخمين نشان مي دهد انباشت تحقيق و توسعه داخلي تأثير مثبت و معني دار بر نوآوري کشورهاي مورد مطالعه دارد درحالي که اثر انتشار و سرريز فناوري بين المللي از کانال واردات کالا بر نوآوري داخلي بدون وجود سرمايه انساني بي معني است، اما ضريب انباشت تحقيق و توسعه خارجي (ازکانال(Foreign Direct Investment) FDI) منفي است درحاليکه ضريب متغيّر اثر متقابل سرمايه انساني با انباشت تحقيق و توسعه خارجي از کانال جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي مثبت و ناچيز است. هم چنين براساس نتايج تخمين بيشترين اثر مثبت بر نوآوري مربوط به انباشت تحقيق و توسعه داخلي مي باشد.

کليد واژه­هاي: نوآوري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تحقيق وتوسعه، سرريز فناوري

طبقه‌بندي JEL: O31, O33, Q55

 

۱- مقدّمه

در دهه هاي اخير، شاهد افزايش چشمگير نقش دانش و نوآوري در فعّاليت هاي اقتصادي در سطح بين الملل مي باشيم؛ زيرا نوآوري مهم ترين جنبه خلق دانش است (کلينسون، ۲۰۰۰[۱]). نوآوري فرايند ترجمه دانش به رشد اقتصادي و بهبود اجتماعي است و در بر گيرنده مجموعه ايي از فعّاليت هاي علمي، فناوري، سازماني، مالي و تجاري است. نوآوري در قالب معرّفي و تجاري کردن محصولات يا خدمات جديد يا بهبود اساسي در کاربرد محصولات و خدمات موجود، معرّفي فرايند توليد جديد يا بهبود اساسي در فرايند هاي موجود، گشودن درهاي بازار جديد، توسعه منابع جديد تأمين کننده مانند :موّاد اوليه، تجهيزات و ديگر ورودي ها و ايجاد تغييرات اساسي در ساختار هاي صنعتي و سازماني در جوامع ظاهر مي شود و نقش تعيين کننده­اي بر رشد و توسعه اقتصادي ايفاء مي کند (پوگا و ترفلر، ۲۰۱۰[۲]).

مهمترين مولفه تعيين کننده نوآوري، فعّاليت هاي تحقيق وتوسعه داخلي است. زيرا انجام فعّاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي از طريق معرّفي فناوري و کالاهاي نو و ارائه راهکارهاي جديد توليد به افزايش قدرت رقابت پذيري و رشد و توسعه اقتصادي کمک مي کند. هم چنين بايد خاطرنشان ساخت ظرفيت جذب هر اقتصاد جهت توسعه نوآوري توسط سرمايه انساني و فعاّليتهاي تحقيق و توسعه آن کشور تعيين مي شود. بنابراين مي توان بيان داشت سرمايه انساني ظرفيت کشور را در ايجاد تکنيک هاي مناسب توليد مشخص مي کند و بر فعاليّتهاي نوآوري و جذب و تطبيق فعاّليتهاي تحقيق و توسعه خارجي نقش تعيين کننده اي دارد (منسفيلد[۳] و زاکارياديس،[۴] ۲۰۰۲).

علاوه براينکه تحقيق و توسعه نقش تعيين کننده بر فعّاليتهاي نوآوري دارد بايد خاطرنشان  کرد که از يک طرف بدليل شتاب روند همبستگي اقتصاد جهاني و از طرف ديگر بدليل رشد روزافزون انتشار و توزيع دانش و فناوري، ضروريست کشورهاي درحال توسعه به منظور پرکردن شکاف فناوري و درآمدسرانه با کشورهاي توسعه يافته علاوه بر نوآوري داخلي، به انتشار و سرريز هاي فناوري بين المللي توجه داشته باشند. زيرا از جمله عوامل مهم و تآثيرگذار بر فعّاليت هاي نوآوري، انتشار و سرريز هاي فناوري، واردات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي است (پين و کينگ چانگ،[۵] (۲۰۰۸) و چونگ و لين،[۶](۲۰۰۴)).

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از کشورهاي منطقه خاورميانه؛ بدنبال دستيابي به جايگاه اول منطقه در ۱۴۰۴ مي باشد. لذا با توّجه به نقش تعيين کننده نوآوري در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله (بويژه رشد اقتصادي مستمر و باثبات هشت درصدي) و به منظور ارائه توصيه هاي سياستي مناسب به سياست­گذاران اقتصادي ضروريست به بررسي عوامل تعيين کننده نوآوري پرداخته شود. بنابراين هدف مطالعه حاضر بررسي عوامل موثر بر نوآوري در کشورهاي سند چشم انداز[۷] در دوره ۲۰۰۰-۲۰۰۹ مي باشد. سازماندهي مقاله به شرح زير است. بعد از مقدّمه در بخش دوم ادبيات موضوع بررسي مي­شود. در بخش سوم پيشينه تحقيق، بخش چهارم مدل و بخش پنجم اندازه گيري متغيّرها معرّفي مي­شود. در بخش ششم تخمين و تجزيه و تحليل نتايج و بخش پاياني نتيجه­گيري و پيشنهادات ارائه مي گردد.

 

۲- مباني نظري

بيشتر نوآوري هايي که در کشورهاي درحال توسعه صورت مي گيرد، به عنوان “نوآوري هاي توسعه ايي” شناخته مي شوند. اين نوآوري ها ممکن است شامل تغييرات جزئي در بهينه سازي پروسه توليد باشد. نوآوري علاوه بر اين که موتور محرّکه رشد اقتصادي مي باشد، مي‌تواند روند تجارت بين المللي را در کشورهاي درحال توسعه نيز تغيير دهد (پوگا و ترفلر، ۲۰۱۰). منسفيلد يکي از پيشگامان تحقيقات در زمينه ارتباط اقتصاد و تغييرات فناوري بيان مي‌دارد فعّاليت هاي نوآوري و رشد اقتصادي تابع فعّاليت هاي تحقيق و توسعه مي باشد. شرر[۸](۲۰۰۵) نيز به پيروي از منسفيلد به بررسي رابطه نوآوري و تحقيق وتوسعه پرداخته و بيان مي­دارد رابطه مثبت مابين فعّاليت هاي تحقيق، توسعه و نوآوري وجود دارد. هم چنين کرچوحوف[۹](۱۹۹۴) و گروسکي[۱۰](۱۹۹۴)، فعاّليت هاي تحقيق و توسعه را به عنوان يکي از عوامل توليد و حق امتياز[۱۱] را به عنوان شاخص نوآوري که منجر به افزايش بهره وري مي­شود، در نظر مي گيرند. کريپون و همکاران[۱۲] (۱۹۹۸)، زاکارياديس، (۲۰۰۲)، پيکس و همکاران[۱۳] (۱۹۸۴) و مايرس و محنن[۱۴](۲۰۰۴) نيز راه هاي موثر بر تحقيق وتوسعه بر نوآوري و رشد بهره وري را بررسي کرده اند. نتايج مطالعه آنها بيانگر رابطه مثبت بين فعّاليت هاي تحقيق ،توسعه و نوآوري است.

نکته قابل تامل ديگر تاثير سرمايه انساني بر نوآوري است. از يک طرف تا زماني که نوآوري در کشورهاي درحال توسعه به سرمايه و استعداد بيشتر نياز دارد، سرمايه انساني عامل کليدي عملکرد نوآوري مي باشد، زيرا سرمايه انساني نقش تعيين کننده در جذب و تطبيق فناوري سرريز شده از کانال واردات کالا و جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درنتيجه توسعه فعّاليت هاي نوآوري دارد. (پين و کينگ چانگ، ۲۰۰۸ (و (کوهن و لنوينتال،[۱۵] ۱۹۹۰).

گرچه توسعه فعّاليتهاي نوآوري تابع فعّاليت هاي تحقيق و توسعه داخلي است اما بايد خاطرنشان ساخت کشورهاي درحال توسعه سهم اندکي از توليد ناخالص داخلي خود را به فعّاليت هاي تحقيق و توسعه اختصاص مي دهند لذا همواره شاهد شکاف قابل توجه مابين فعّاليت هاي نوآوري مابين کشورهاي درحال توسعه با کشورهاي توسعه يافته مي باشيم. اما براساس مطالعات تجربي گسترده مي توان بيان داشت فعّاليت هاي نوآوري کشورها تنها تابع فعّاليت هاي تحقيق و توسعه داخلي نيست بلکه تابع سرريز فعّاليت هاي تحقيق و توسعه کشورهاي ديگر مي باشد که مي تواند از کانال واردات کالا و جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي انتقال يابد. زيرا واردات با توانمند کردن بنگاه ها با فناوري بهتر، موجب توسعه فعّاليت هاي نوآوري مي شود (کو و هلپمن،[۱۶] (۱۹۹۵)). اما در خصوص تاثير واردات بر فعّّاليت هاي نوآوري در کشورهاي درحال توسعه اجماع نظر وجود ندارد. زيرا از يک طرف عده اي از صاحب نظران ازجمله اشميد،[۱۷] (۱۹۹۷) بيان مي دارد ورود محصولات باکيفيت از کشورهاي توسعه يافته، بنگاه هاي داخلي را به تلاش بيشتر براي توليد کالاهاي جديدتر و با هزينه کمتر توليد، تشويق مي کند(اثر رقابتي). هم چنين بلوم و همکاران،[۱۸] (۲۰۰۸) نيز بيان مي دارند واردات بيشتر به بنگاه هاي کشورهاي درحال توسعه اجازه مي دهد که از تجهيزات و فناوري هاي وارداتي بيشتر ياد بگيرند. لذا شاهد توسعه فعّاليت هاي نوآوري در کشورهاي درحال توسعه با افزايش ورود تجهيزات و فناوري هاي وارداتي مي باشيم (اثر مهندسي معکوس). از طرف ديگر، هجوم واردات باکيفيت بالا ممکن است موجب دلسردي بنگاه هاي داخلي با فناوري پايين باشيم (اثر دلسرد کننده). بنابراين مي توان بيان داشت تاثير مثبت يا منفي واردات بر نوآوري تابع کلّ اثرات مورد اشاره است.

شايان ذکر است جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز مي تواند اثرات مثبتي بر نوآوري کشور ميزبان داشته باشد. بنگاه هاي داخلي مي توانند از طريق “تقليد” موّفق به يادگيري فناوريهاي جديد وارد شده توسط سرمايه گذاران خارجي شوند. در بازار هاي داخلي به دليل ورود کالاها و فناوري هاي جديد، نوآوران و توليدکنندگان داخلي را براي توسعه پروسه هاي توليد و کالا هاي جديد تحريک مي کنند. در واقع جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي به کاهش پروسه آزمون و خطاي بنگاه هاي داخلي کمک مي کند. هم چنين فناوري و کالاهاي وارد شده توسط جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي قبلا در بازار هاي خارجي آزمايش شده و ريسک نوآوري را براي بازار هاي داخلي کمتر مي کند. هم چنين افزايش صادرات توسط فعّاليت مشترک بنگاه هاي داخلي با سرمايه گذاران خارجي تاثير مثبت و معني دار بر نوآوري دارد(چونگ و لين، ۲۰۰۴). از طرف ديگر طبق فرضيه اثر جانشيني[۱۹] توسط پين (۲۰۰۲)، جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ممکن است اثر منفي بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه داخلي داشته باشد؛ زيرا خريد فناوري از خارج از مرزها به عنوان يک جانشين براي نوآوري هاي داخلي محسوب مي شود. اين جانشيني هنگامي جذّاب تر مي شود که فعاليت هاي تحقيق وتوسعه داخلي پر ريسک و يا زماني که فناوري وارد شده از استانداردهاي بالايي برخوردار باشند.

و….

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسي اثر سرريز فناوري از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات بر نوآوري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا